top of page

Foredragsholdere

Presentasjon av foredragsholdere. 

Åse Michaelsen

Eldre- og folkehelseministeren har ansvaret for politikken knyttet til kommunale pleie- og omsorgstjenester, folkehelseområdet som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid både innen fysisk og psykisk helse, sosial ulikhet i helse, ernæring og mattrygghet, alkohol-, narkotika- og tobakksforebygging og smittevern.

Solveig Ege Tengesdal

Velkommen til Rogaland, v/ Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune

Gro Sandkjær Hanssen

Samfunnsforsker ved By- og regionforskningsinstituttet, NIBR – OsloMet og professor II i by- og regionalplanlegging på NMBU. Forskningsinteressene er knyttet til styring, planlegging og forvaltning, særlig på regionalt og lokalt nivå. Hun har levert utredninger om samfunnsutvikler rollen til regionreformen og vært medlem i ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.

Hun har ledet evalueringen av plan- og bygningsloven.

Bjørn Casper Horgen

Bjørn Casper Horgen er sivilarkitekt og avdelingsdirektør i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har erfaring fra kommunal, regional og statlig planlegging og undervisning fra Høgskolen i Lillehammer.

Hans Kristian Ryttersveen

Hans Kristian Ryttersveen har praktisk pedagogisk utdanning, en mastergrad i samfunnsgeografi og har tidligere jobbet i Miljødirektoratets klimakommuniksasjonsprosjekt Generasjon Grønn og som lærer på videregående skole. I dag jobber han i rådgivningsfirmaet Sweco der han er prosjektleder og prosessleder for flere prosjekter med en tydelig bærekraftstematikk. Hans kristian leder et team av eksperter i Sweco som skal jobbe frem til 2019 med å utarbeide indikatorer, verktøy og en felles nordisk strategi for attraktivitet og bærekraft i små og mellomstore byer.  

Lars Ueland Kobro

Lars U. Kobro er en statsviter som har beveget seg gjennom alle samfunnssektorer med lederutvikling i Den norske kirke og i frivillige organisasjoner, som gründer og konsulent i egen rådgivningstjeneste, han har vært byråkrat i både kommune og fylkeskommune, og jobbet som forsker i Telemarksforsking i seks år. Nå er han daglig leder og seniorforsker i Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon (SESAM) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han brukes ofte som foredragsholder, fasilitator og inspirator for strategiprosesser. Han snakker gjerne om trender og framtid – selv om han aldri har vært der, som han sier selv. Han er redaktør for boka «La oss gjøre det sammen – Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon», den kom ut i mars i år.

Randi Bergem

Randi Bergem er statsviter og dosent ved Høgskulen i Volda. Hun er prosjektleder for evalueringa av Nærmiljøprosjektet. Helsefremmende arbeid og lokalt og regionalt folkehelsearbeid er sentralt i hennes forskning og undervisning. Randi har vært involvert i evaluering av flere andre nasjonale satsinger på folkehelse, bl.a. Helse i plan og Partnarskap for folkehelse. 

Roar Amdam

Roar Amdamer professor i samfunnsplanlegging og ledelse ved Høgskulen i Volda. Kommunikativ og kapasitetsbyggende planlegging og utvikling er sentralt i hans forskning og undervisning, og i den sammenhengen er medvirkning i planlegging et svært aktuelt tema.  Amdam har en rekke publikasjoner og er en mye brukt foredragsholder innenfor dette feltet.

Linda Granlund

Linda Granlund jobber i dag som divisjonsdirektør i Divisjon Folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet med hovedansvar for Helsedirektoratets folkehelsearbeid. Hun har doktorgrad i ernæring fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn som forsker. Hun har jobbet som direktør for helse og ernæring i Mills DA, hvor hun har ledet flere store utviklingsprosjekter. Hun har også lang erfaring fra frivillig sektor og har vært nestleder i Diabetesforbundet.

Vigdis Rønning

Vigdis Rønning er fagdirektør i Folkehelseavdelingen i Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar og oppgaver innen fagfeltet fysisk aktivitet og folkehelsearbeid generelt. Hun har utdanning fra Norges idrettshøgskole (faglærer i kroppsøving), Levanger lærerskole (nå Nord Universitet), Handelshøgskolen BI og utdanning i samfunnsplanlegging på masternivå fra Universitetet i Tromsø (og Oslo). Hun har deltatt i lov- og politikkutvikling på folkehelseområdet de siste tiårene, herunder helsesektorens bidrag i nærmiljø- og lokalsamfunnsutvikling. Nå leder hun det administrative arbeidet med utvikling av en ny handlingsplan for fysisk aktivitet i et samarbeid med mange berørte departementer og bidrar ellers i arbeidet med ny folkehelsemelding.

Please reload

bottom of page